Vuokrakoneet ja palvelut yhdestä paikasta | Enjoy your work

Yleiset vuokraus- ja myyntiehdot

Avesco Rent Oy

Business ID: 3313222-9
Karhuntassuntie 5
04260 Kerava
Finland

VUOKRAUKSEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUIDEN YLEISET EHDOT

Avesco Rent Oy 

Versio FIN: [24.3.2023]

1. SOVELTAMISALA

   1. Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä “Ehdot“) sovelletaan, kun Avesco Rent Oy (jäljempänä “Avesco Rent“) vuokraa vuokrasopimuksessa määriteltyä konetta ja/tai laitetta (jäljempänä “Vuokrauskohde”) käyttövuokraan asiakkaalle (jäljempänä “Asiakas“).
   2. Näitä Ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös palveluihin, kuten tankkaukseen, asennukseen, puhdistukseen, suunnitteluun, tarkastukseen, kuljetukseen ja muihin Vuokrauskohteeseen liittyviin palveluihin, joita Avesco Rent tarjoaa Asiakkaalle. Näitä Ehtoja ei sovelleta koneiden rahoitusleasingiin tai rahoitukseen.
   3. Avesco Rent ja Asiakas tekevät erillisen vuokrasopimuksen (jäljempänä “Sopimus”), joka koskee Vuokrauskohdetta ja siihen liittyviä palveluja. Nämä sopimusehdot ovat erottamaton osa Sopimusta. Muita Asiakkaan tarjouspyyntöön, tilaukseen tai vastaavaan asiakirjaan sisältyviä ehtoja ei sovelleta Sopimukseen. Jos Sopimuksen ja näiden Ehtojen välillä on eroja, Sopimusta sovelletaan ensisijaisesti.
   4. Tehdessään ensimmäisen sopimuksen Avesco Rentin kanssa Asiakas vahvistaa näiden Ehtojen voimassaolon ja soveltuvuuden koko osapuolten välisen liikesuhteen keston ajaksi. Avesco Rent voi ajoittain muuttaa näitä Ehtoja, ja muutoksia sovelletaan Asiakkaan seuraavaan vuokraukseen ja siihen liittyviin palveluihin.
   5. Sopimus tehdään Avesco Rentin toimipaikassa tai verkossa verkkosivuston www.avesco-rent.fi kautta. Klikkaamalla verkkosivuston painiketta “Vahvista” Asiakas tekee sitovan tarjouksen sopimuksen tekemisestä. Verkkopalvelussa tehtyjen tilausten osalta Sopimus syntyy, kun Avesco Rent vahvistaa tilauksen kirjallisesti. Jos tilaus toimitetaan Avesco Rentille muulla tavoin, Sopimus syntyy, kun Avesco Rent vahvistaa tilauksen tai kun Vuokrauskohde luovutetaan Asiakkaalle, jos luovutus tapahtuu ensin.

2. VUOKRAUSKOHDE

 • 2.1 Vuokrauksen kohde

Avesco Rentin Asiakkaalle vuokraama Vuokrauskohde määritellään Sopimuksessa. Vuokrauskohde ei sisällä polttoainetta tai sähkövirtaa, voiteluaineita, automaattisen voitelulaitteen täyttöä, päivittäistä huoltoa tai tarvittavia hankintoja eikä käyttöhenkilökuntaa, ellei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu.
 • 2.2 Omistusoikeus

Vuokrauskohteen omistusoikeus ei siirry Asiakkaalle tämän Sopimuksen nojalla, eikä Asiakas saa Sopimuksen perusteella mitään oikeuksia Vuokrauskohteeseen vuokra-ajan päättymisen jälkeen.
 • 2.3 Etähallintajärjestelmä

  1. Avesco Rentillä on oikeus asentaa Cat® Product Link tai muu etähallintajärjestelmä Vuokrauskohteeseen. Järjestelmä yhdistää Vuokrauskohteen Avesco Rentin tietojärjestelmiin langattomasti. Etähallintajärjestelmä lähettää Avesco Rentille reaaliaikaista tietoa esimerkiksi Vuokrauskohteen sijainnista, käytöstä, polttoaineen kulutuksesta ja päästöistä sekä sen huoltotarpeesta. Etähallintajärjestelmän asentaminen tai olemassaolo ei vapauta Asiakasta mistään sopimusperusteisista tai muista velvoitteista eikä luo Avesco Rentille mitään velvoitteita tai vastuita. 
  2. Avesco Rent voi valvoa Vuokrauskohteen käyttöä etähallintajärjestelmän avulla ja sillä on oikeus järjestelmän kautta saamiensa tietojen perusteella laskuttaa Asiakasta sellaisesta Vuokrauskohteen käytöstä, josta ei ole sovittu Sopimuksessa.

3. VUOKRA-AIKA

   1. Vuokra-ajasta sovitaan Sopimuksessa. Vuokra-aika on aina vähintään yksi päivä. Vuokra-aika alkaa Sopimuksessa sovitusta vuokrauksen alkamispäivästä edellyttäen, että Vuokrauskohde on annettu Asiakkaan saataville, mutta riippumatta siitä, ottaako Asiakas Vuokrauskohteen tosiasiallisesti haltuunsa.
   2. Vuokra-aika lasketaan työpäivinä, viikkoina tai kuukausina, kuten Sopimuksessa on määritelty. Vuokra-aika alkaa sovittuna luovutuspäivänä, ja päättyy sovittuna päivänä ja kun Vuokrauskohde on asianmukaisesti palautettu Avesco Rentin toimipisteeseen. Sekä luovutus- että palautuspäivät lasketaan aina täysiksi työpäiviksi. 
   3. Jos Asiakas haluaa pidentää sovittua vuokra-aikaa, hänen on otettava yhteyttä Avesco Rentiin pidennyksestä sopimiseksi. Pidennyksestä on sovittava kirjallisesti. Avesco Rent ei ole velvollinen pidentämään vuokra-aikaa, ja tällöin Vuokrauskohde on palautettava Avesco Rentille Sopimuksessa sovitusti.

4. VUOKRA

 • 4.1 Vuokran määrä

    1. Vuokrauksen hinnasta sovitaan Sopimuksessa. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Sopimuksessa sovitut hinnat koskevat alun perin sovittua vuokra-aikaa. Jos vuokra-aikaa pidennetään, pidennysajan hinnat määräytyvät pidennysaikana voimassa olevien Avesco Rentin hintojen mukaisesti.
    2. Sovittu vuokran määrä perustuu sovittuun käyttöaikaan ja koskee vain sitä. Jollei toisin sovita, yksi työpäivä koostuu enintään 8 moottoritunnista ja yhdestä työvuorosta, yksi viikko koostuu 5 työpäivästä ja yksi kuukausi koostuu 21 työpäivästä. Laajemmasta käytöstä on sovittava erikseen kirjallisesti. Jos Asiakas käyttää Vuokrauskohdetta sovittua laajemmin, Avesco Rentillä on aina oikeus laskuttaa lisäkäyttö Asiakkaalta. Asiakas on velvollinen maksamaan Avesco Rentille lisäksi 12,5 % Vuokrauskohteen vuorokausivuokrasta jokaiselta alkavalta lisäkäyttötunnilta, ellei toisin sovita. Asiakas on velvollinen maksamaan sovitun vuokran koko vuokra-ajalta, vaikka päivittäistä 8 tunnin enimmäiskäyttöaikaa ei käytettäisikään kokonaan joka päivä.
    3. Jos Asiakas palauttaa Vuokrauskohteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, Asiakas on velvollinen maksamaan 50 % sovitusta vuokrasta jäljellä olevalta vuokra-ajalta. Jos Asiakas ei nouda Vuokrauskohdetta Avesco Rentin toimipisteestä sovitusti (no-show) tai peruuttaa Sopimuksen alle viikkoa ennen sovitun vuokra-ajan alkamista, Asiakas on velvollinen maksamaan 50 % sopimuksen tai tarjouksen arvosta.
    4. Vuokra sisältää vain laitevuokran. Laitevuokran lisäksi Asiakas on velvollinen maksamaan EscoTurvasta lisämaksuna 5 % vuokrahinnasta koko vuokra-ajalta (ks. lisätietoja kohdasta 7.3 EscoTurva), ellei toisin sovita. Esimerkiksi kuljetus-, kokoamis-, purku-, matka- ja odotusaika-, ja pakkauskustannukset sekä lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden käyttö sekä mahdolliset puhdistus- ja korjauskustannukset eivät sisälly vuokraan, vaan kaikki nämä lisäkustannukset veloitetaan lisäksi Avesco Rentin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 
    5. Vuokran määrä perustuu Vuokrauskohteen tavanomaiseen käyttöön. Asiakas ei saa käyttää Vuokrauskohdetta tunnelitöissä, ponttonilla, jätteenkäsittelyssä tai muissa erityistöissä (joita ovat kaikki sellaiset työt, jotka aiheuttavat riskin Vuokrauskohteelle) eikä vaikeissa olosuhteissa (esim. olosuhteissa, joissa on riski joutua kosketuksiin suolaisen veden, aggressiivisten tai syövyttävien aineiden kanssa), ellei Avesco Rentin kanssa ole erikseen kirjallisesti etukäteen toisin sovittu, jolloin Asiakas on velvollinen maksamaan ylimääräisen erityismaksun, jonka suuruuden Avesco Rent määrittelee tapauskohtaisesti. 
 • 4.2 Talletus, maksuehdot

    1. Asiakkaan on talletettava jokaisen vuokrauksen osalta Avesco Rentin määrittelemä Vuokrauskohteen arvoon perustuva vakuus Avesco Rentille. 
    2. Vuokrahinta ja lisäpalvelut on maksettava vuokra-ajan päättyessä Vuokrauskohteen palauttamisen yhteydessä, ellei Avesco Rent toisin vaadi esimerkiksi tilanteessa, jossa Asiakkaan taloudellinen luotettavuus ei ole riittävä.
    3. Seuraavalle kuukaudelle jatkuvien Sopimusten osalta osittainen laskutus tapahtuu kunkin kuukauden lopussa.
    4. Maksuehto on 14 päivää netto.
 • 4.3 Maksun viivästyminen

    1. Jos vuokran maksu tai muu Sopimuksen nojalla maksettavan maksun maksaminen viivästyy, Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkona 16 %:n vuotuista korkoa maksamattomalle määrälle.
    2. Jos vuokran tai muun Sopimuksen mukaan maksettavan maksun maksaminen viivästyy, Avesco Rentilla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi ja hakea Vuokrauskohde takaisin haltuunsa Asiakkaan kustannuksella.

5. Vuokrauskohteen TOIMITUS ja palautus

 • 5.1 Vuokrauskohteen toimitus

    1. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Vuokrauskohde luovutetaan Asiakkaalle Avesco Rentin tiloissa. Jos osapuolet ovat sopineet vaihtoehtoisesta luovutuspaikasta, Vuokrauskohde toimitetaan kyseiseen paikkaan Asiakkaan vastuulla, ellei toisin sovita. Tällöin Asiakas vastaa lastauksesta (ja purkamisesta palauttaessa). Jos Vuokrauskohde toimitetaan Asiakkaan määrittämään paikkaan, Asiakkaan on oltava käytettävissä Vuokrauskohteen vastaanottoa ja tarkastusta varten Avesco Rentin ilmoittamana toimitusaikana, elleivät Avesco Rent ja Asiakas ole kirjallisesti sopineet, että Vuokrauskohde voidaan jättää kyseiseen paikkaan ilman Asiakkaan läsnäoloa. 
    2. Vuokrauskohde luovutetaan Asiakkaalle toimintakuntoisena.

     5.2 Vuokrauskohteen palauttaminen

     1. Vuokrauskohde on palautettava Avesco Rentille puhtaana ja täynnä, ja samassa kunnossa kuin se on vuokrattu, lukuun ottamatta tavanomaista käytöstä johtuvaa kulumista, pakattuna tarvittaessa, välittömästi vuokra-ajan päätyttyä. Asiakkaan on palautettava Vuokrauskohde samaan toimipisteeseen, josta hän on sen noutanut, ellei Sopimuksessa ole toisin määrätty.
     2. Jos Vuokrauskohde ei palautettaessa täytä edellä mainittuja vaatimuksia tai siinä on muita puutteita, jotka estävät tai viivästyttävät sen vuokraamista muille, Avesco Rentillä on oikeus laskuttaa Asiakkaalta kustannukset, jotka aiheutuvat Vuokrauskohteen puhdistamisesta ja korjaamisesta vuokrauskuntoon tai sen uushankinta-arvo (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kuluvien osien materiaalikustannukset). Avesco Rent vastaa kuitenkin Vuokrauskohteen normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista, mutta esimerkiksi normaalin kulumisen ulkopuolelle jäävien naarmujen korjaukset laskutetaan Asiakkaalta. Lisäksi Avesco Rentillä on oikeus laskuttaa Asiakkaalta Avesco Rentille aiheutunut vuokranmenetys siltä ajalta, joka kuluu palautetun Vuokrauskohteen korjaamiseen ja palauttamiseen vuokrauskuntoon.
     3. Jos Vuokrauskohde palautetaan Avesco Rentille sovittua myöhemmin, Asiakas on velvollinen korvaamaan Avesco Rentille aiheutuneet vahingot, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Avesco Rentille viivästyksestä aiheutuneeseen vuokranmenetykseen kyseisenä ajanjaksona voimassa olevilla vuokrahinnoilla.
     4. Asiakas on velvollinen maksamaan sopimussakon tai muun vastaavan lisämaksun palautuksen myöhästymisestä tai muusta Sopimuksen rikkomisesta, jos tällainen maksu on määritelty Sopimuksessa.

6. VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN

   1. Vuokrauskohteen käyttöoikeus ja vastuu vahingon ja katoamisen riskeistä siirtyy Asiakkaalle vuokra-ajan alkaessa ja kestää siihen asti, kunnes Vuokrauskohde palautetaan Avesco Rentille sovittuun paikkaan. Jos Asiakas on ostanut kuljetuspalvelun lisäpalveluna, vahinko- ja katoamisriski siirtyy Asiakkaalle, kun Vuokrauskohde on toimitettu Asiakkaan määrittämään paikkaan kuljetuspalvelua koskevien ehtojen 7.2. kohdan mukaisesti.
   2. Vuokra-aikana Asiakas on yksin vastuussa Vuokrauskohteesta ja kaikista riskeistä, jotka voivat aiheutua suoraan tai välillisesti sen käytöstä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, luonnon aiheuttamista syistä (kuten tuuli, jää, lumi, vesi), lämpötilasta, tulipalosta, varkaudesta, räjähdyksestä, onnettomuudesta sekä vahingosta, joka aiheutuu tälle itselleen, Avesco Rentille tai kolmannelle osapuolelle.

 7. Asiaan liittyvät lisäpalvelut

 • 7.1 Tankkaus

    1. Palvelun hinnasta sovitaan Sopimuksessa. Polttoainehinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, mutta sisältävät polttoaineverot ja Suomen huoltovarmuuskeskuksen maksut. Palvelu laskutetaan toimituksen jälkeen. 
    2. Toimitusajasta sovitaan Sopimuksessa.
    3. Polttoaineen toimitusehto on Finnterms “TOP Tilaajan purkuliitin FIN01”.
    4. Säiliöajoneuvon on päästävä paikkaan, joka on enintään 10 metrin päässä tankattavan kohteen tankkauspisteestä. Tilausta tehdessään Asiakkaan on ilmoitettava, minkälainen liitin tankkaukseen tarvitaan (Camlock-liitin / pistoliitin vai suoritetaanko tankkaus tankkaussäiliöillä (kanistereilla). Jos kohteessa on useampi kuin yksi tankattava kohde, Avesco Rent veloittaa jokaisesta tankattavasta kohteesta lisämaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
    5. Avesco Rentillä on oikeus kieltäytyä polttoaineen toimittamisesta, jos säiliöajoneuvolla ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle tai jos purkupaikalla on turvallisuuspuutteita. Asiakas vastaa siitä, että polttoainesäiliön täyttöpaikalle tai varastoon johtaa tie ja että tie on ajokelpoinen säiliöajoneuvon kuormitusta varten siten, että tie ja säiliöajoneuvo eivät vahingoitu. Talvella tie on käsiteltävä hiekoitushiekalla ja lumi on poistettava. 
    6. Avesco Rentillä on oikeus veloittaa Asiakkaalta aiheutunut lisäkustannus/maksu tarpeettomasta käynnistä mikäli polttoaineen toimittaminen tai tankkaaminen ei ole mahdollista, ellei syy tähän ole Avesco Rentin vastuulla.  Jos toimitus tai tankkaaminen on osittain estynyt, Asiakas vastaa Avesco Rentille tästä aiheutuneista lisäkustannuksista.
    7. Asiakas vastaa ylitäyttöön liittyvistä kustannuksista, ellei ylitäytön syy johdu yksinomaan Avesco Rentistä. 
 • 7.2 Kuljetus

    1. Jos Asiakas ostaa Vuokrauskohteen kuljetuspalvelun Avesco Rentiltä, kuljetus (myös kuormaus ja purku) on Avesco Rentin vastuulla; muussa tapauksessa Asiakkaan on järjestettävä kuljetus, ja kuljetus on Asiakkaan vastuulla.
    2. Kuljetuspalvelun hinnasta sovitaan Sopimuksessa. Kuljetushinta riippuu esimerkiksi koneen painosta, koosta ja toimitusetäisyyksistä. Pikatoimitusvaihtoehtoja on saatavilla lisämaksusta. 
    3. Jos Asiakas ostaa kuljetuksen Avesco Rentiltä, Vuokrauskohteen toimitusehto on Finnterms TOP (Sopimuksessa määritelty toimituspaikka). 
 • 7.3 EscoTurva

   1. EscoTurva sisältyy Sopimukseen, ja vuokraan lisätään automaattisesti 5 %:n maksu vuokra-ajalta riippumatta siitä, onko Vuokrauskohde ollut käytössä vai ei. 
   2. EscoTurva kattaa Vuokrauskohteen vahingot, varkaudet ja ilkivallan vuokra-aikana. EscoTurvan kattamien vahinkojen, varkauksien ja ilkivallan osalta Asiakas maksaa vain sovellettavan omavastuun määrän, joka on ilmoitettu Avesco Rentin verkkosivuilla https://www.avesco-rent.fi/.  
   3. Asiakkaan on ryhdyttävä kaikkiin varotoimenpiteisiin varkauden ja ilkivallan estämiseksi, esimerkiksi poistettava yhteysavain, aktivoitava varkaussuoja, pidettävä Vuokrauskohdetta ketjutettuna tai suljettuna. Varkauden tai ilkivallan sattuessa Asiakas on velvollinen suorittamaan välittömästi kaikki tapahtumaan liittyvät muodollisuudet (välitön ilmoitus poliisille sekä vahinkoilmoitus). Asiakkaan huolimattomuudesta tai Vuokrauskohteen väärinkäytöstä johtuvat vahingot, lasivauriot (esim. tuulilasi, ovet, valot), peilien, renkaiden tai ketjujen vauriot, puhjenneet renkaat (tyhjät ja rikkoutuneet renkaat), kumitelineen vauriot taikka moottorin korjaukseen puuttuvien tai väärin täytettyjen kulutusaineiden (moottoriöljy, jäähdytysnesteet, rasvat, jarrunesteet yms.) johdosta liittyvät mekaanikon palvelut, eivät sisälly EscoTurvaan, ja Asiakas vastaa kaikista näihin liittyvistä kustannuksista.
   4. EscoTurva on pakollinen. Osapuolet voivat sopia EscoTurvan poistamisesta Sopimuksesta vain, jos Asiakas toimittaa kirjallisen todisteen siitä, että hänellä on vakuutus tai muu vastaava turva, joka kattaa samat vahingot, jotka EscoTurva kattaa, ja Avesco Rent hyväksyy tällaisen vakuutuksen.

 

8. Vahingonkorvausvastuu

   1. Jos Asiakas ei täytä sopimusvelvoitteitaan, Asiakas on velvollinen korvaamaan Avesco Rentille tästä aiheutuneet vahingot, ja Avesco Rentillä on oikeus laskuttaa Asiakasta kaikista Avesco Rentille aiheutuneista kustannuksista, mukaan lukien sekä välittömät että välilliset vahingot.
   2. Asiakas on yksinomaan vastuussa kaikista välittömistä ja välillisistä vahingoista ja kustannuksista, joita Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu siitä, että Asiakas tai kolmas osapuoli on käyttänyt, asentanut tai kuljettanut (lukuun ottamatta Avesco Rentin kuljetuspalvelua, joka on määritelty kohdassa 7.2) Vuokrauskohdetta vuokra-aikana. Avesco Rent ei ole vastuussa tällaisista vahingoista tai kustannuksista. 
   3. Vuokra-aikana Asiakas on vastuussa Vuokrauskohteelle aiheutuneista vahingoista ja niihin liittyvistä kustannuksista riippumatta siitä, mistä syystä vahinko aiheutui ja johtuiko vahinko esimerkiksi kolmannen osapuolen virheestä tai onnettomuudesta tai ylivoimaisesta esteestä. Asiakkaan on korvattava vuokra-aikana tuhoutunut tai kadonnut tai muutoin palauttamatta jäänyt Vuokrauskohde sen uushankintahinnalla. Asiakkaan on korvattava Avesco Rentille Vuokrauskohteelle aiheutuneet vahingot sekä kustannukset, jotka aiheutuvat Vuokrauskohteen huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta huollosta vuokra-aikana.
   4. Jos Vuokrauskohde vuokrataan kuljettajan kanssa, koneen määräysvalta ja asianmukainen huolellisuusvelvoite sekä kuljettajan valvonta ja kontrolli, mukaan lukien kaikki oikeudelliset seuraamukset ja vastuu kaikista kuljettajan suorittamista töistä, myös sen ajan osalta, kun Vuokrauskohde siirretään toimituspaikkaan ja palautetaan Avesco Rentille, siirtyvät Asiakkaalle. Avesco Rent ei ole vastuussa vahingoista, joita kuljettaja aiheuttaa suorittaessaan työtään Asiakkaan valvonnan ja kontrollin alla.
   5. Avesco Rent ei ole vastuussa siitä, että Vuokrauskohde soveltuu Asiakkaan aikomaan käyttöön. Soveltuvuuden varmistaminen on Asiakkaan velvollisuus.
   6. Avesco Rent ei ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi Asiakkaan maksamista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista, omaisuusvahingoista tai voitonmenetyksestä. Avesco Rentin vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu määrään, joka vastaa Vuokrauskohteen vuokran määrää vuokra-aikana tai, jos vuokra-aika kestää yli kuusi (6) kuukautta, enintään kuuden (6) kuukauden vuokraa. Avesco Rentin vastuu välittömistä vahingoista lisäpalvelua tarjottaessa rajoittuu kyseisen lisäpalvelun sopimushinnan määrään. Vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos vahinko on aiheutunut Avesco Rentin tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

9. AVESCO RENTIN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 • 9.1 Vuokrauskohde 

Avesco Rent on velvollinen toimittamaan Vuokrauskohteen käyttökelpoisessa kunnossa ja sovellettavan lainsäädännön mukaisena. Jos Vuokrauskohde ei toimi asianmukaisesti, Avesco Rentin vastuu rajoittuu Vuokrauskohteen korjaamiseen ja vain silloin, kun korjaaminen on kohtuudella mahdollista. Avesco Rentin ei tarvitse toimittaa korvaavaa Vuokrauskohdetta, eikä se ole vastuussa tuottavuuden laskusta, tulojen menetyksestä tai virheellisistä työtuloksista, jotka johtuvat Vuokrauskohteessa olevasta viasta. Välittömiä tai välillisiä vahinkoja, kuten menetettyjä voittoja, tilausten menetystä tai imagovahinkoja koskevien vaatimusten esittäminen on suljettu pois eikä Avesco Rent vastaa tällaisista vahingoista.
 • 9.2 Ohjeet

Avesco Rent antaa Asiakkaan pyynnöstä tarvittavat selitykset ja ohjeet Vuokrauskohteen käytöstä. Allekirjoittamalla Sopimuksen tai aloittamalla Vuokrauskohteen käytön Asiakas vahvistaa, että se on saanut kaikki tarvittavat ohjeet, joita se tarvitsee Vuokrauskohteen oikeaa ja turvallista käyttöä varten.
 • 9.3 Tarkastus, muutokset ja vaihtaminen 

  1. Vuokra-aikana Avesco Rentillä on oikeus tarkastaa tai tarkastuttaa Vuokrauskohde valitsemassaan paikassa ja valitsemanaan ajankohtana Asiakasta kuulematta edellyttäen, ettei tästä aiheudu Asiakkaalle kohtuutonta haittaa. Avesco Rentillä on oikeus suorittaa Vuokrauskohteeseen tarpeelliseksi katsomiaan huolto-, korjaus- ja muita toimenpiteitä.
  2. Vuokra-aikana Avesco Rentillä on oikeus tehdä Vuokrauskohteeseen muutoksia valmistajan/tuotantolaitoksen määräyksestä valitsemanaan ajankohtana Asiakasta kuulematta edellyttäen, ettei tästä aiheudu Asiakkaalle kohtuutonta haittaa. Tällaisessa tapauksessa Asiakas ei ole velvollinen maksamaan Vuokrauskohteen vuokraa sinä aikana, kun Vuokrauskohde on poissa käytöstä. 
  3. Avesco Rentillä on oikeus vaihtaa Vuokrauskohde 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta Asiakkaalle suunnitellusta vaihdosta.

10. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

  1. 10.1 Tarkastus

   1. Asiakas on velvollinen tarkastamaan Vuokrauskohteen määrän, laadun ja kunnon Vuokrauskohteen toimituksen yhteydessä.  Jos Asiakas havaitsee puuttuvia osia, vikoja tai Vuokrauskohteen määrään, laatuun tai kuntoon liittyviä ongelmia, Asiakkaan on ilmoitettava niistä kirjallisesti Avesco Rentille välittömästi toimituksen jälkeen, Sopimuksessa, uloskirjautumisasiakirjassa, lähetysluettelossa tai sähköpostitse Sopimuksessa määriteltyyn Avesco Rentin toimipisteeseen. Jos Asiakkaalla on oikeus hyvitykseen, hyvitys lasketaan siitä hetkestä alkaen, kun Avesco Rent on vastaanottanut edellä mainitun kirjallisen ilmoituksen.
   2. Kaikista muista vioista, joita ei ole voinut havaita toimitushetkellä, on ilmoitettava kirjallisesti välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen ja viimeistään yhden päivän kuluessa toimituksesta.

   10.2 Vuokrauskohteen käyttö

   1. Asiakas vastaa Vuokrauskohteen päivittäisestä tarkastuksesta käyttöohjeen mukaisesti.
  2. Asiakas saa käyttää Vuokrauskohdetta ainoastaan sovellettavien lakien mukaisesti. Asiakkaan on huomioitava, että Vuokrauskohde voi olla ajoneuvo, jota lain mukaan saa käyttää liikenteessä vain, jos se on rekisteröity liikennekäyttöön.
  3. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Vuokrauskohdetta muualle kuin Sopimuksessa sovittuun käyttöpaikkaan ilman Avesco Rentin kirjallista suostumusta. Asiakkaan on aina pystyttävä määrittämään Vuokrauskohteen tarkka sijainti.
  4. Vuokrauskohdetta ei saa käyttää tai siirtää Suomen ulkopuolelle ilman Avesco Rentin kirjallista suostumusta. Jos Asiakas rikkoo tätä velvoitetta, Asiakkaan on maksettava Avesco Rentille sopimussakko, joka vastaa Vuokrauskohteen uushankinta-arvoa. Avesco Rentillä on lisäksi oikeus muuhun maksuun tai vahingonkorvaukseen, joka perustuu Sopimuksen muihin ehtoihin tai näihin Ehtoihin.
  5. Asiakas ei saa tehdä muutoksia Vuokrauskohteeseen. Vuokrauskohdetta ja sen käyttöä koskevia Avesco Rentin ohjeita, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen niihin, jotka koskevat käyttöä, turvallisuutta, huoltoa, kuljetusta ja lastausta, on noudatettava tiukasti. 
  6. Asiakas ei saa muuttaa tai siirtää asennettuja rakenteita ilman Avesco Rentin nimenomaista kirjallista suostumusta. Avesco Rent ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että rakenteita on muutettu tai siirretty tai kuormattu ilman Avesco Rentin suostumusta tai vastoin Avesco Rentin ohjeita.
  7. Asiakas ei saa muuttaa tai poistaa mitään Vuokrauskohteeseen kiinnitettyjä merkintöjä ja oikeuksia osoittavia merkintöjä tai logoja, ellei Avesco Rent ole antanut tähän erillistä kirjallista suostumusta.
  8. Asiakas ei saa luovuttaa Vuokrauskohdetta kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta myöntää mitään oikeuksia Vuokrauskohteeseen kolmannelle osapuolelle tai siirtää mitään Sopimuksen mukaisia oikeuksia.
  9. Asiakas sitoutuu käyttämään Vuokrauskohdetta huolellisesti ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu ja johon sitä tyypillisesti käytetään. Asiakas ei saa ylittää Vuokrauskohteen käyttökapasiteettia. Asiakkaan on noudatettava Avesco Rentin toimittamaa Vuokrauskohteen käsikirjaa, kuitenkin tilanteessa, jossa näiden Ehtojen ja käsikirjan välillä on eroja, näitä Ehtoja tulee soveltaa ensisijaisesti.
  10. Jos Vuokrauskohteessa tai sen osassa ilmenee toimintahäiriö tai rikkoutuminen, Asiakkaan on lopetettava Vuokrauskohteen käyttö ja ilmoitettava välittömästi toimintahäiriöstä tai rikkoutumisesta Avesco Rentille. Asiakkaan on välittömästi lopetettava Vuokrauskohteen käyttö, jos Asiakas huomaa tai tulee tietoiseksi vahingonvaarasta, ja sen on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen estämiseksi ja minimoimiseksi.
  11. Asiakas vastaa siitä, että sillä on tarvittavat tiedot ja taidot Vuokrauskohteen käyttämiseksi ennen kuin se aloittaa Vuokrauskohteen käytön. Avesco Rent antaa Asiakkaan pyynnöstä ohjeistusta ja koulutusta Vuokrauskohteen käyttöön. 
  12. Jos Vuokrauskohde rikkoutuu normaalin kulumisen tai muun Vuokrauskohteessa olevan vian vuoksi ilman Asiakkaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, Avesco Rent ei veloita vuokraa siltä ajalta, jolloin Vuokrauskohde ei ollut käyttökelpoinen (vain kokonaiset päivät lasketaan) tällaisen vian vuoksi, alkaen siitä, kun Avesco Rent on saanut Asiakkaalta kirjallisen ilmoituksen asiasta. 
  13. Asiakas ei saa vaihtaa mitään osia (mukaan lukien kuluvat osat) tai korjata Vuokrauskohdetta millään muullakaan tavalla eikä teettää korjauksia kolmannella osapuolella ilman Avesco Rentin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Asiakkaan suorittamat korjaukset tehdään Asiakkaan riskillä ja kustannuksella, ja Asiakas on vastuussa kaikista vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä korjaustyöstä.
  14. Avesco Rent korvaa kuluvat osat, joita tarvitaan Vuokrauskohteen normaalissa käytössä ja jotka on vaihdettava normaalin kulumisen vuoksi. Kulutustavaroiden kuluvat osat, kuten poraus-, leikkuu-, hionta- ja betonijyrsinkoneet, terät, ketjut, puunkaivurit ja kaivinkoneet sekä renkaiden ja kumitelojen liiallinen kuluminen eivät sisälly vuokrahintaan, vaan mainitut osat ja niiden vaihtotyöt (jos työ on erikseen sovittu Avesco Rentin tehtäväksi) laskutetaan Asiakkaalta.
  15. Korjaukset ja vaihdot, jotka on suoritettava muista syistä kuin Vuokrauskohteen normaalin kulumisen takia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen ilkivaltaisesta vahingoittamisesta (rikkominen), tapaturmasta, vahingosta, vääränlaisesta käytöstä ja kunnossapidosta, laskutetaan Asiakkaalta.
 1. 10.3 Polttoaine

  1. Jos ajoneuvo on rekisteröity liikennekäyttöön, on käytettävä vain siinä laillisesti sallittua polttoainetta, vaikka ajoneuvoa ei käytettäisikään liikenteessä vuokra-aikana. Erityisesti polttoöljyä ei saa käyttää ajoneuvoissa, jotka on rekisteröity liikennekäyttöön.
  2. Jos Vuokrauskohde on varustettu dieselmoottorilla, on käytettävä vuodenaikaan ja vallitsevaan lämpötilaan nähden oikeanlaista dieselpolttoainetta. Kesädieseliä ei kuitenkaan saa käyttää missään tapauksessa.  Arktista dieseliä on käytettävä tarvittaessa. Sopimuksessa voidaan myös määrätä, että on käytettävä ainoastaan arktista dieseliä. 
  3. Asiakas on vastuussa tämän kohdan 10.3 noudattamatta jättämisen seurauksista ja seuraamusmaksuista, vaikka seuraukset tai seuraamusmaksut ilmenisivät vuokra-ajan jälkeisessä käytössä. 
 2. 10.4 Käyttäjän pätevyys

Asiakkaan on varmistettava ja vahvistettava, että kaikilla Vuokrauskohdetta käyttävillä henkilöillä on asianmukainen pätevyys, kelpoisuus ja vaadittu lisenssi ja lupa Vuokrauskohteen asianmukaiseen käsittelyyn ja käyttöön. Tarvittavat lisenssit ja luvat tai muu asiakirja, joka osoittaa tarvittavan pätevyyden, on esitettävä Avesco Rentille sen pyynnöstä. Asiakkaan on varmistettava ja vahvistettava, että Vuokrauskohdetta käyttävä henkilö tuntee kaikki Vuokrauskohteen käyttöä koskevat käyttö- ja turvallisuusmääräykset.
 • 10.5 Asbestityön kieltäminen

Lainsäädäntö sisältää yksityiskohtaisia säännöksiä asbestityössä käytettävien työvälineiden käytöstä ja puhdistamisesta sekä niiden toiminnan testaamisesta. Tästä johtuen Vuokrauskohdetta ei saa käyttää asbestityöhön ilman, että tällaisesta käytöstä ja siihen liittyvistä asioista on erikseen sovittu kirjallisesti Avesco Rentin kanssa. Mikäli Vuokrauskohdetta käytetään asbestityössä, Asiakas vastaa kaikista puhdistus- ja korvauskustannuksista sekä Avesco Rentille aiheutuneista vuokranmenetyksistä puhdistus- ja kunnostustöiden ajalta. Avesco Rentillä on lisäksi oikeus saada muu mahdollinen maksu, sopimussakko tai vahingonkorvaus, joka perustuu Sopimuksen ehtoihin tai näihin Ehtoihin. 

11. Moottoriajoneuvojen vastuuvakuutus Rekisteröidyille ajoneuvoille ja perävaunuille

   1. Lakisääteinen liikennevakuutus sisältyy rekisteröityjen moottoriajoneuvojen vuokraan. Lakisääteinen liikennevakuutus kattaa tietyt moottoriajoneuvon käytöstä liikenteessä aiheutuneet vahingot kolmansille osapuolille sekä kuljettajalle ja matkustajille siten kuin liikennevakuutuslaissa säädetään.
   2. Asiakas korvaa Avesco Rentille summan, jonka Avesco Rent on joutunut maksamaan liikennevakuutuksen omavastuun perusteella, määrältään enintään 1000 €, ja mahdollisen arvonlisäveron kaikista vahingoista, joista Asiakas on vastuussa, sekä kaikki vakuutusbonusten menetykset, jotka Avesco Rent on menettänyt sellaisen vahingon vuoksi, josta Asiakas on vastuussa.

12. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

   1. Avesco Rent voi irtisanoa Sopimuksen päättymään välittömästi ilman korvausta Asiakkaalle, jos Vuokrauskohde on vaarassa, sitä käytetään väärin tai se on huonosti ylläpidetty, Asiakas laiminlyö maksun suorittamisen tai rikkoo näiden Ehtojen tai Sopimuksen muita kohtia. Avesco Rentillä on vastaava oikeus, jos sillä on painava syy olettaa, että Asiakas tulee laiminlyömään maksuvelvoitteensa tai tulee muutoin laiminlyömään olennaisen sopimusvelvoitteensa.
   2. Jos Sopimus päättyy edellä mainituilla perusteilla, Avesco Rentillä on oikeus noutaa Vuokrauskohde takaisin haltuunsa Asiakkaan kustannuksella. Avesco Rentillä on lisäksi oikeus muuhun maksuun, sopimussakkoon tai vahingonkorvaukseen, joka perustuu Sopimuksen muihin ehtoihin tai näihin Ehtoihin. Asiakas on velvollinen korvaamaan Avesco Rentille kaikki Sopimuksen purkamisesta aiheutuvat kustannukset, menetykset tai vahingot.
   3. Avesco Rentillä on yksipuolinen oikeus arvioida Asiakkaan taloudellista luotettavuutta. Avesco Rent voi tarkistaa Asiakkaan taloudelliset edellytykset ja luotettavuuden ennen Sopimuksen voimaantuloa ja sen aikana. Avesco Rent voi havaintojensa perusteella hylätä Asiakkaan tilauksen, vaatia ennakkomaksua tai vakuutta. Avesco Rent voi irtisanoa Sopimuksen päättymään välittömästi ja sillä on myös oikeus noutaa Vuokrauskohde takaisin Asiakkaan kustannuksella, jos se katsoo objektiivisin perustein, että Asiakas on riskialtis eikä Asiakas toimita ennakkomaksua tai Avesco Rentin hyväksymää vakuutta.

13. ASIAKKAAN MAKSUKYVYTTÖMYYS

   1. Jos Asiakasta koskeva konkurssihakemus jätetään tai Asiakas asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan (vapaaehtoiseen tai pakolliseen), Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava konkurssipesänhoitajalle tai selvitysmiehelle, että Vuokrauskohde on rahoittajan/Avesco Rentin omaisuutta. Jos konkurssipesä haluaa sitoutua Sopimukseen, konkurssipesän on Avesco Rentin asettamassa määräajassa asetettava vakuus, jonka arvo vastaa jäljellä olevan vuokra-ajan sopimuksenmukaista vuokran määrää. Jos konkurssipesä ei aseta hyväksyttävää vakuutta, Avesco Rentillä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ja ottaa Vuokrauskohde haltuunsa. Asiakas vastaa Vuokrauskohteen palauttamisesta Avesco Rentin myymälään omalla kustannuksellaan.
   2. Jos Asiakas on saneerauksessa ja se irtisanoo Sopimuksen yrityssaneerauslain mukaisesti, Asiakas on velvollinen korvaamaan Avesco Rentille Sopimuksen ennenaikaisen päättämisen maksamalla Vuokrauskohteen palauttamisesta aiheutuneet välttämättömät kulut ja kuuden (6) kuukauden vuokraa vastaavan määrän (tai jäljellä olevat sopimusperusteiset vuokrauskulut, jos jäljellä oleva vuokra-aika on lyhyempi kuin kuusi (6) kuukautta), joka katsotaan kohtuulliseksi korvaukseksi Avesco Rentille aiheutuneesta vahingosta.
   3. Jos Asiakas neuvottelee velkojiensa kanssa vapaaehtoisista maksujärjestelyistä tai jos hänen muutoin osoitetaan olevan maksukyvytön, Avesco Rentillä on oikeus harkintansa mukaan purkaa Sopimus tai vaatia kohdassa 4.2 tarkoitettua vakuutta. Jos Avesco Rent irtisanoo Sopimuksen, Asiakas on velvollinen palauttamaan Vuokrauskohteen Avesco Rentin myymälään omalla kustannuksellaan.

14. FORCE MAJEURE

Avesco Rent ei ole velvollinen täyttämään sopimusvelvoitteitaan jos luonnoneste, tulipalo, konerikko tai vastaava vika, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, tuotannon lopettaminen, Vuokrauskohteen tai muiden laitteiden saamattomuus, liikennehäiriö tai muu Avesco Rentin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este estää Vuokrauskohteen tai sen osien toimittamisen tai vaikeuttaa sitä kohtuuttomasti tai aiheuttaa kohtuuttomia lisäkustannuksia Avesco Rentille. Avesco Rentillä on oikeus pidättäytyä velvollisuuksiensa täyttämisestä siltä osin kuin ylivoimainen este estää Avesco Rentin sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Avesco Rent ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle vahinkoa, joka aiheutuu Sopimuksen täyttämättä jättämisestä. Ylivoimaisen esteen sattuessa Avesco Rentillä on oikeus purkaa Sopimus ilmoittamalla siitä Asiakkaalle.

15. ASIAKKAAN TIEDOT

Avesco Rent rekisteröi asiakastiedot Avesco Rentin asiakastietojärjestelmään. Henkilötietoja käsitellessään Avesco Rent noudattaa sovellettavaa tietosuojasääntelyä.  Henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti, joka löytyy täältä.

16. MUUT

 • 16.1 Viestintä

    1. Asiakkaan on lähetettävä kaikki kirjalliset tiedonannot digitaalisesti tai kirjeitse Sopimuksessa mainittuun tai Avesco Rentin myöhemmin kirjallisesti ilmoittamaan Avesco Rentin osoitteeseen. 
    2. Avesco Rent käyttää yhteydenpidossaan Asiakkaaseen Sopimuksessa määriteltyä Asiakkaan osoitetta tai Asiakkaan myöhemmin ilmoittamaa osoitetta. Asiakkaan on aina viipymättä ilmoitettava Avesco Rentille osoitteenmuutoksestaan.
 • 16.2 Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Avesco Rentin kirjallista suostumusta.
 • 16.3 Sovellettava laki ja toimivalta

   1. Sopimukseen, mukaan lukien nämä Ehdot, sovelletaan Suomen lakia pois lukien lainvalintasäännöt.
   2. Kaikki Sopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan ensimmäisessä oikeusasteessa Avesco Rentin kotipaikan käräjäoikeudessa.
 • 16.4 Näiden Ehtojen muuttaminen

Avesco Rentillä on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Uudet ehdot ja/tai näiden Ehtojen muutokset tulevat voimaan Avesco Rentin ilmoittamana päivänä. 

Kaivinkoneet

 • Näytä kaikki
 • Pyöräalustaiset kaivinkoneet
 • Minikaivinkoneet
 • Pienet kaivinkoneet
 • Keskikokoiset kaivinkoneet
 • Suuret kaivinkoneet
 • Kuormaajat

 • Näytä kaikki
 • Liukuohjatut kuormaajat
 • Kompaktit pyöräkuormaajat (<10T)
 • Pienet pyöräkuormaajat (10-18T)
 • Keskikokoiset pyöräkuormaajat
 • Työvälineet

 • Näytä kaikki
 • Trukkihaarukat
 • Koneiden koneohjausjärjestelmät
 • Sekalaiset kauhat
 • Erikoistyökalut
 • Leikkaustyökalut
 • Routapiikit
 • Lajittelukourat
 • Kauhat
 • Kuormaajien harjalaitteet
 • Talvityövälineet
 • Varavoima & sähköistys

 • Näytä kaikki
 • Generaattorit (>230KVA)
 • Generaattorit (>30KVA)
 • Generaattorit (>88KVA)
 • Maa- ja asfalttijyrät

 • Näytä kaikki
 • Kaksoisvalssitäryjyrät
 • Kumipyörävetoiset täryvalssijyrät
 • Puskutraktorit

 • Näytä kaikki
 • Keskikokoiset puskukoneet
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt

 • Näytä kaikki
 • Kiinnikkeet ja oheistuotteet
 • Huomiovilkut
 • Turvakaiteet
 • Liikennemerkit